Хартија А4 - сечена (бланко рецепти)

7 500 парчиња бланко рецепти 98х209mm
СКУ: 2-д000121
950,00 ден